Iklan Display

Kisah Sahabat Nabi Shuhaib Ar-Rumi

Shuhaib Ar-Rumi Sahabat Rasulullah

Beliau adalah sahabat mulia bernama Shuhaib bin Sinan, Abu Yahya an-Namri. Terkenal dengan sebuatan ar-Rumi karena pernah tinggal di Romawi beberapa lama, padahal ia termasuk ahli jazirah yang ditawan oleh Romawi dalam sebuat peperangan. Lalu Shuhaib dijual di Makkah dan dibeli oleh Abdulllah bin Jad’an. Atau dia lari lalu datang ke Makkah dan bersekutu dengan bani Jad’an. Shuhaib termasuk pembesar sahabat, as-Sabiqun Awwalun dan pembesar ahli Badar.

kisah sahabat Rasulullah Shuhaib ar rumi sahabat yang mulia terhormat dermaman pemaaf


Tatkala Umar –radhiyallah’anhu- ditikam oleh Majusi saat shalat Shubuh maka beliau menyuruh Shuhaib untuk mengantikannya sebagai imam dalah shalat dan terus mengimami kaum muslimin hingga Ahli Syura sepakat mengangkat pemimpin.

Sahabat Rasulullah Yang Mulia Terhormat Dermawan Pemurah dan Pemaaf


Shuhaib sebagai sahabat mulia sangat terhormat, dermawan, pemurah dan pemaaf serta termasuk sahabat yang menghindari fitnah yang terjadi di tengah sahabat dan beliau sibuk dengan urusannya sendiri.

Inilah sikap yang benar dalam menghadapi fitnah, yaitu menghindari tidak ikut di dalamnya dan menyendiri menyibukkan diri dengan maslahat dunia dan akhirat.

Ammanr bin Yasir mengatakan, “Aku menemui Shuhaib di pintu rumah al-Arqam, disana Rasulullah menawarkan Islam kepada kamu dan kami masuk Islam. Lalu kami tinggal hingga sore hari. Kami keluar dalam keadaan sembunyi.”

Semoga Allah melaknat Syi’ah yang menyesatkan dan melaknat para sahabat. Sahabat yang masuk Islam dalam kondisi ancaman dan bahaya dari Quraisy yang dahsyat, pengikut Rasulullah sangat sedikit dan harus sembunyi serta merahasiakan Islam mereka namun mereka bersabar ikhlas mengikuti Rasulullah dan istiqamah di atas Islam. Adakah orang seperti ini menjual keislamannya dengan kekafiran dan kemurkaan?. Untuk apa seseorang masuk Islam dalam keadaan bahaya lalu setelah aman keluar darinya? Mereka disiksa, diusir tetap bersabar lalu setelah mengalahkan Romawi dan Persia memilih kemurtadan? Akn tetapu Syi’ah sangat jahat dan sangat melapaui batas.

Seeandainya seseorang masuk Islam dalam keadaan terpaksa sementara Islam dalam keadaan aman dan jaya tidak mudah untuk dihukumi murtad, lalu bagaimana dengan sahabat Nabi yang hanya kaum Syi’ah yang jahil tentang keadaan mereka?

Mujahid mengatakan, “Yang pertama kali menampakkan Islam adalah 7 orang: yaitu Rasulullah, Abu Bakar, Bilal. Khabbab, Shuhaib...”

Ammar binYasir dan Shuhaib disiksa hingga tidak mengetahui apa yang dikatakan. Silahkan Anda berkata sekehendakmu, wahai Syi’ah, tentang sahabat Rasul, akan tetapi kapan kau pernah disiksa di jalan Allah sebagaimana para sahabat? Kapan nenek moyangmu menemani Nabi berhijrah dan berperang bersama Nabi? Kapan ada pendahulu Syi’ah yang menyebarkan Islam di seluruh alam sebagaimana para sahabat? Ataukah kaum Syi’ah  tidak lain kecuali pewaris Quraisy yang memusuhi dan menyiksa para sahabat? Andaikata kaum Syi’ah mendapati zaman Abu Jahal yang menyiksa sahabat Nabi mereka, niscaya mereka akan menyiksa sahabat bersama Abu Jahal sebab keyakinan dan perkataan selalu diwujudkan dalam perbuatan. Jika akidah dan perkataan melaknat para sahabat maka perbuatan tangan pun hanya tinggal melapiaskan.

Dari Ibnu Abbas berkata tentang ayat ini: “Diantara manusia ada orang yang mengobarkan dirinya karena mencari keridhaan Allah; dan Allah Maha Penyantun kepada para hamba-Nya. (QS. Al-Baqarah: 207)

Bahwa ia turun mengenai Shuhaib dan orang semisalnya yang disiksa oleh kafir Quraisy untuk dikeluarkan dari Islam.

Allahu Akbar...!!! Kafir Quraisy menyiksa para sahabat agar murtad namun usaha mereka sia-sia, lalu kenapa kaum Syi’ah merasa yakin bahwa para sahabat kafir dan murtad sepeninggal Rasul?

Abu Jahal dan kafir Quraisy menyiksa sahabat agar keluar dari Islam tetapi mereka tidak berhasil dan tetap menyakini bahwa sahabat muslim dan pengikut Rasulullah. Lalu, kenapa keyakinan Syi’ah tentang sahabat lebih buruk dari keyakinan Abu Jahal dan kafir Quraisy?

Abu Jahal dan kafir Quraisy menyiksa sahabat karena mengetahui mereka masuk Islam dan mengikuti Rasulullah adapun Syi’ah menyiksa sahabat karena menyakini bahwa mereka telah kafir dan murtad. Na’udzubillah dari kesesatan yang menutupi hati, mata dan akal.

Tatkala Shuhaib hijrah ke Madinah, kafir Quraisy menghadangnya maka beliau berkata, “Maukah kalian kutunjukkan hartaku dan kalian bebaskan aku berhijrah?” Jawab mereka, “Ya”. Maka beliau menunjukkan hartanya kepada mereka dan dibiarkan hijrah ke Madinah.

Wahai Syi’ah, yang berhak dicela adalah orang yang bakhil, mencari dunia dan tidak bersungguh-sungguh untuk hijrah. Sahabat menebus dirinya dengan hartanya agar leluasa hijrah, lalu dituduh murtad? Semoga Allah memberikan balasan yang setimpal kepada kaum Syi’ah.

Shuhaib wafat di Madinah pada tahun 38 Hijriah. Semoga Allah meridhainya.

Belum ada Komentar untuk "Kisah Sahabat Nabi Shuhaib Ar-Rumi"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel